Πανταζής Κων. Οικονόμου
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων, Ημιγυμνασίων, Πρακτικών Λυκείων, Ανωτέρων Παρθεναγωγείων και του αντιστοίχου άλλων σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1935, 3rd edition]