Νικόλαος Δ. Νικολάου
Θεωρητική γεωμετρία Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις
[1972, 14th edition]