Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Θεωρητική γεωμετρία δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων νέου τύπου
[1948]