Γεώργιος Α. Μέγας
Γεωγραφία της Ελλάδος δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1951]