Αγνή Ρουσοπούλου
Αγωγή του Πολίτη ΣΤ΄ Δημοτικού
[1981, 7th edition]