Ανδρ. Σ. Παπασπυρόπουλος
Πρακτική γεωμετρία προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξεως των Γυμνασίων και των αντίστοιχων σχολείων
[1932]