Θεόδωρος. Γ. Κύπριος
Γαλλικόν βιβλίον Β’ τάξεως εγκεκριμένον δια την τετάρτην τάξιν των Οκταταξίων Γυμνασίων
[1948]