Κωνσταντίνος Σ. Γρηγοριάδης
Χριστιανική Ηθική Γ΄ Λυκείου
[1978, 4th edition]