Γεώργιος Παπανδρέου
Ομήρου Οδύσσεια προς χρήσιν των μαθητών, των φοιτητών, του λαού και παντός λογίου, Τόμος πρώτος