Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Ανάβασις (Εκλογαί) δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1950]