Νικ. Αντιπάτης, Ελ. Αλεξίου, Δ. Κατσαδήμας
Ιστορία νεωτέρας Ελλάδος δια την ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων και το β΄ έτος συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως
[1956]