Γ. Α. Μέγας
Γεωγραφία δια την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1928]