Νικολ. Δ. Νικολάου
Στοιχεία ευθυγράμμου Τριγωνομετρίας προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων
[1928, 3rd edition]