Γεώργιος Γαρδίκας
Επίτομος Ελληνική Γραμματολογία προς χρήσιν των μαθητών Γ΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεως του Γυμνασίου και των αντιστοίχων τάξεων των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1955, 8th edition]