Ν. Κονιδάς, Ν. Διαμαντόπουλος
Γεωγραφία της Ελλάδος για την Δ΄ τάξι (και για τις συνδιδασκόμενες Γ΄ και Δ΄ τάξεις)