Κυριάκος Κοσμάς, Lhomond, Ερρίκος Σκάσσης (σχόλια)
Αναγνωστικόν της λατινικής γλώσσης δια την Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων, De viris illustribus urbis Romae
[1961, 11th edition]