Γ. Ιούλιος Καίσαρας (C. Julius Caesar), Ερρίκος Σκάσσης (εισαγωγή, σχόλια)
C. Iulii Caesaris Commentarii de bello civili δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1951]