Γαλλική Χρηστομάθεια, τόμος Γ΄, Γ΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1885, 2nd edition]