Ιω. Κ. Κοφινιώτης
Συνθετικαί ασκήσεις προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Ελληνικών σχολείων, Παρθεναγωγείων Διδασκαλείων και Υποδιδασκαλείων
[1900]