Νικ. Δ. Νικολάου
Στοιχειώδης γεωμετρία προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων
[1939, 6th edition]