Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχεία Φυτολογίας και Ζωολογίας, για την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1939]