Χαρ. Ι. Σημηριώτης, Νικ. Γ. Δρακόπουλος
Στοιχεία Φυσικής και Χημείας δια την Α΄ Τάξιν των Αστικών Σχολείων
[1940]