Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Πρακτική γεωμετρία δια τας κατωτέρας τάξεις των Οκταταξίων Γυμνασίων, Πενταταξίων Προγυμνασίων και Αστικών Σχολείων
[1938]