Όμηρος, Ι. Οικονομίδης (μετάφραση)
Ομήρου Οδύσσεια Μέρος 1ον (Α-Θ). Δια τας κυριωτέρας Τάξεις του Γυμνασίου και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Σχολείων.
[1935, 2nd edition]