Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως τα τέσσερα τελευταία βιβλία κατ΄ εκλογήν εκδοθέντα δια την Γ΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την Α΄ των Αστικών Σχολείων των Θηλέων
[1922, 8th edition]