Χ. Θεοδωρίδης, Αναστάσιος Λαζάρου
Ιστορία των Νέων Χρόνων δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων Παλαιού Τύπου
[1948]