Χρίστος Μαλλιαρός
Ιστορία των ανατολικών λαών και της αρχαίας Ελλάδος. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου Α΄ Γυμνασίου
[1971, 6th edition]