Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή των Νέων Χρόνων. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων και τας αντίστοιχους των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
[1939, 12th edition]