Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδου το δεύτερον βιβλίον κατ΄ εκλογήν εκδοθέν δια την Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 5th edition]