Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Θεωρητική γεωμετρία δια την Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1940]