Χρήστος Μ. Ενισλείδης
Ερμηνεία Περικοπών από τα ιστορικά βιβλία της Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής) προς χρήσιν των μαθητών της πέμπτης τάξεως των Οκταταξίων Γυμνασίων και της τρίτης των Εξαταξίων
[1947, 2nd edition]