Ξενοφών, Δ. Η. Κυριακόπουλος (σχόλια)
Ελληνική Χρηστομάθεια. Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίον Α΄ και Β΄ . Κύρου Παιδεία κατ΄ εκλογήν. Προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων μετά σημειώσεων.
[1901]