Δημ. Μοσχίδης
Ελληνική Γραμματική της Αττικής Διαλέκτου η μόνη εγκριθείσα κατά τον τελευταίον διαγωνισμόν του 1901 επί πενταετίαν. Προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων.
[1901]