Γεώργιος Αθ. Γεράκης
Εγχειρίδιον Αριθμητικής μετά συλλογής προβλημάτων κατά το σύστημα Κάρολου Κοπή προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων
[1873, 7th edition]