Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της λατινικής γλώσσης δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1948]