Πέτρος ΣΤ. Παπαδέας
Γραμματική και Ορθογραφία της νέας ελληνικής γλώσσης μετ΄ ασκήσεων