Κυριάκος Κοσμάς
Αναγνωστικόν της λατινικής γλώσσης δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1951]