Νείλος Σακελλαρίου
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1966, 9th edition]