Αναστάσιος Πολυζωίδης, Ι. Πρωτοδίκης (επιμέλεια)
Τα ελληνικά: ήτοι, βίος της Ελλάδος κατά πάσας τας σχέσεις και εκδηλώσεις αυτού εξεταζόμενος: εκτενέστερον μεν από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Ρωμαιοκρατίας, συνοπτικώς δε από της εποχής ταύτης μέχρι των νεωτάτων χρόνων
[1881, 2nd edition]