Αλέξανδρος Ευσταθιανός
Ο μικρός φυσιογνώστης ή αι πρώται γνώσεις της Φυσικής και της Χημείας δια την πρώτην εκπαίδευσιν αρρένων και θηλέων
[1915]