Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης
Θέματα εκ της Νέας ελληνικής εις την Αρχαίαν, Τεύχος Α΄ δια την Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου κατά το τελευταίο πρόγραμμα του Υπουργείου
[1897]