Αναλυτικόν πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων εν τη κατά Χάλκη ελληνική εμπορική σχολή
[1906]