Ελένη Βουραζέλη-Μαρινάκου
Ιστορία των Μέσων Χρόνων από του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων Γ΄ Γυμνασίου
[1967, 12th edition]