Σωτήριος Π. Πέππας
Η γυμναστική και αι παιδίαι του Δημοτικού και Ελληνικού Σχολείου αμφοτέρων των φύλων
[1905]