Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (μετάφραση/σχόλια), Νικ. Ε. Φραγκίσκος (επιμέλεια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1950]