Νείλος Σακελλαρίου, Ι. Αγγελής (επιμέλεια)
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1960, 4th edition]