Γεώργιος Χ. Παπανικολάου
Στοιχεία Ανθρωπογεωγραφίας προς χρήσιν της Ε΄ τάξεως των Γυμνασίων και Πρακτικών Λυκείων
[1938, 2nd edition]