Αλκ. Ε Μάζης
Φυσική δια την Ζ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1955, 1st edition]