Γεώργιος Βάρβογλης
Οργανική χημεία δια την ΣΤ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1961, 2nd edition]