Δημ. Η. Κυριακόπουλος
Μαθήματα Φυσικής Ιστορίας ήτοι Φυτολογία και Ορυκτολογία προς χρήσιν πασών των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων αμφότερων των φύλων.
[1923]